TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE DE VÂNZARE

1. Definiții

PRODUSE și SERVICII: reprezintă orice produs sau serviciu care urmează a fi furnizat de catre Komplast Trading & Production S.R.L. clientului ca urmare a încheierii unui contract sau confirmării unei comenzi .

CLIENT: reprezintă persoana juridică sau orice entitate juridică, client Kompast Trading & Production S.R.L., care își face un cont pe site–ul www.komplast.ro, este acceptat de către Komplast, primește un user și drepturi de utilizare pentru online shop și efectuează o comandă sau încheie un contract.

UTILIZATOR: reprezintă persoana fizică împuternicită de catre client, care are sau obține acces la secțiunea de online shop a prezentului site, în baza unui acord de utilizare oferit exclusiv de către Komplast și care necesită crearea și utilizarea unui cont.

COMANDA: reprezintă un document electronic, generat ca urmare a accesării secțiunii de online shop a site-ului de către un client prin care clientul transmite către Komplast intenția sa de a achiziționa produse sau servicii de pe site.

CONTRACT: reprezintă o comandă confirmată de către Komplast, prin care este de acord să livreze clientului produse și servicii, iar clientul este de acord să efectueze plata acestora, în condițiile acceptate și agreate de ambele părți.

NEWSLETTER: mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic (prin e-mail), asupra produselor și serviciilor Komplast.

UTILIZARE ABUZIVĂ: reprezintă utilizarea site-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor și a legislatiei în vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii Komplast.

2. Generalități – Politica de vânzare On Line

2.1 Vă rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile de utilizare ale acestui website prezentate mai jos. Accesul și vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune termenilor și condițiilor de utilizare, implică acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la acestea și reprezintă acordul (contractul) dintre părți.

2.2 În cadrul prezentului document, cuvintele la singular includ pluralul, cuvintele la plural includ singularul, cuvintele care denotă genul masculin includ femininul, și cuvintele care denotă genul feminin includ masculinul.

2.3 Termeni și Condiții de mai jos reprezintă, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel în scris, condițiile standard de vânzare aplicabile vânzărilor și prestărilor de servicii efectuate prin intermediul prezentului website.

2.4 Următoarele dispoziții se aplică atât livrărilor de bunuri cât și prestărilor de servicii.

3. Încheierea contractului / confirmarea comenzii

3.1 Accesul în vederea efectuării unei comenzi este permis doar clienților Komplast cu drepturi de ultilizare, a secțiunii online shop.

3.2 Pentru motive justificate Komplast, își rezervă dreptul de a restricționa accesul utilizatorului în vederea efectuării unei comenzi, în cazul în care considera că, în baza condiției sau a activității sale pe secțiunea online shop, acțiunile acestuia l-ar putea prejudicia în vreun fel. În acest caz utilizatorul se poate adresa departamentului suport la adresa [email protected]

3.4 Oferta noastră este supusă schimbării. Contractul / comanda intră în vigoare doar după o confirmare în scris a vânzătorului.

3.5 Komplast nu consideră în niciun moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui contract.

3.6 În cazul în care Komplast acceptă comanda primită, Komplast va confirma clientului acceptarea, printr-o confirmare a comenzii, momentul realizării acordului de voință între părți fiind momentul primirii de către cumpărător a confirmării comenzii.

3.7 De regulă comanda efectuată prin secțiunea online shop este supusă condițiilor deja convenite cu clientul și existente în evidențele Komplast, dar pot exista și livrări supuse unor cantități minime comandate sau unor condiții speciale de plată.

4. Livrarea

4.1 Livrarea se va face pe cheltuiala și riscul clientului, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel în scris, prin comanda acceptată sau contractul existent.

4.2 Cu excepția cazului în care se convine altfel, data de livrare este data confirmată în scris de către vânzător.

4.3 Ne rezervăm dreptul de a face livrări parțiale.

4.4 Evenimentul de forță majoră definit ca împrejurare de fapt, imprevizibilă și de neînlăturat, care împiedică în mod efectiv și fără nicio culpă, executarea obligației contractuale exonerează de răspundere partea care il invocă. Acesta se aduce la cunostință celeilate părti în termen de 72 de ore de la survenire, iar actele doveditoare se vor comunica în termen de 10 zile.

4.5 Vânzătorul își rezervă dreptul să nu livreze comenzile cumpărătorului în cazul în care acesta a comandat mărfuri ce au depășit sau nu se încadrează în limita de credit stabilită până acesta nu-și achită obligațiile de plată restante sau daca soldurile deschise depășesc limita (asigurarea) stabilită.

5. Prețuri

5.1 Toate prețurile sunt exprimate în Lei cu TVA, și vor fi facturate în lei.

5.2  Prețurile sunt calculate “ex works vânzător” și fără costuri de ambalaje.

6. Plăți

6.1 Plățile vor fi efectuate în conformitate cu condițiile convenite. În cazul în care nu s-a convenit altfel prin confirmarea comenzii, prețul se achită în avans, sau la livrarea comenzii.

6.2 Scadența plătii se stabilește prin contract / comandă și este consemnată în factura fiscală sau orice altă factură emisă conform contract / comandă.

6.3 Modalitatea de plată este cea negociată între părti și existentă în evidențele Komplast, sau dupa caz prevăzută în cofirmarea comenzii. Komplast își rezervă dreptul, în funcție de comandă, să schimbe modalitatea de plată, informând clientul.

6.4 Cumpărătorul nu are dreptul de a reține din valoarea plăților datorate sume reprezentând contravaloarea eventualelor reclamații.

6.5 Refuzul unor bunuri nu îl scutește pe cumpărător de a plăti bunurile pe care le refuză și de a-și îndeplini celelalte obligații contractuale.

6.6 Komplast are dreptul de a nu restitui avansul achitat în cazul mărfurilor aduse în comision sau a comenzilor cu plata în avans dacă clientul nu va achita diferența de preț la termenul stabilit, sau renunță la comanda.

6.7 În cazul nerespectării termenelor de plată convenite prin contract / comanda acceptată, clientul datorează penalități de întârziere conform contractului / comenzii sau după caz legislației în vigoare (legea 72/2013).

6.8 Întărzierea la plată, precum și efectuarea unei plăți cu întârziere, oricare ar fi durata întârzierii, dă dreptul Komplast să aplice una sau ambele din următoarele măsuri. Să suspende livrarea către client a produselor sau a serviciilor precum și să modifice unilateral condițiile deja convenite.

7. Dreptul de retenție și proprietatea

7.1 Marfa trece în posesia cumpărătorului, care preia și riscul odată cu preluarea ei din depozitul vânzătorului și intră în proprietatea cumpărătorului numai după achitarea integrală a facturii respective. În cazul imposibilității fortuite de executare a obligației ce revine uneia dintre părti, riscul contractului îl suportă partea care în momentul pieirii fortuite a bunurilor ce fac obiectul prezentului contract, avea posesia și folosința bunurilor respective, chiar dacă nu era încă proprietarul legal al acestora.

7.2 În caz de sechestru sau transmitere a posesiei mărfii, cumpărătorul se obligă să facă cunoscut terțului dreptul nostru de proprietate și să ne informeze imediat.

7.3 Dreptul de proprietate al Komplast se menține și în cazul prelucrării sau montării produselor.

8. Calitate și conformitate / reclamații

8.1 Produsele beneficiază de certificate de calitate și conformitate la cerere și conform politicilor comerciale ale producătorilor.

8.2 Clientul se obligă să păstreze produsele în condiții normale de depozitare, umiditate și temperatură admise atât pe plan național cât și internațional și să respecte instrucțiunile de montaj.

8.3 Reclamațiile privind deficiente ale produselor achiziționate pot fi făcute în scris în termen de maxim 2 zile de la primirea acestora. Reclamația se va face în scris și va fi soluționată de un reprezentant al Komplast. În caz de reclamaţie a mărfii, Komplast îşi rezervă dreptul la controlul stării mărfurilor reclamate direct în locul constatării.

8.4 În afară de împrejurările care elimină răspunderea conform codului civil, Komplast nu răspunde de manipularea, utilizarea, transportul, montajul, depozitarea incorectă din partea clientului sau de vicii produse de terţi.

8.5  Clientul trebuie să demonstreze ca viciul aparent a existat la momentul livrării.

9. Legea aplicabilă, litigii

9.1 Competența pentru toate litigiile care rezultă direct sau indirect și care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, aparține instanței de judecată competente.

9.2 Dreptul românesc se aplică în mod exclusiv.

9.3 Acordarea de inlesniri pentru nerespectarea vreuneia din prevederile contractuale nu va fi considerată o renunțare a părții la drepturile sale, executarea clauzelor contractuale putând fi cerută în orice moment.

9.4 Dacă o instanță de judecată stabilește că o parte sau una dintre clauzele contractuale este anulabilă sau nu poate fi pusă în executare, restul contractului își păstreaza caracterul obligatoriu între părti.